Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą lemonkid.pl jest Firma Budowlana Dekor-Bud Piotr i Paweł Klimkiewicz S.C. ; ul. Sobieskiego 7a; 37-620 Horyniec-Zdrój. Powyższy adres jest również adresem korespondencyjnym.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich Klientów odwiedzających stronę internetową sklepu pod nazwą: www.lemonkid.pl i określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu. Kupujący jest uprawniony do nieodpłatnego posługiwania się regulaminem, pozyskania go i utrwalania.

§2. Definicje

Regulamin – postanowienia określające tryb i zasady funkcjonowania sklepu internetowego wraz ze wszelkimi załącznikami oraz zmianami do Regulaminu.

Ustawa Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 827.

Sprzedawca –Firma Budowlana Dekor-Bud Piotr i Paweł Klimkiewicz S.C.; przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy pod nazwą www.lemonkid.pl. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych Klientów.

Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem bądź inne podmioty niebędące konsumentami, dokonujące zakupu towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

Konsument –  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny – Dz.U.2014 r. poz. 121).

Sklep internetowy – dalej jako: Sklep, prowadzony pod adresem www.lemonkid.pl będący zbiorem stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę.

Towary – produkty, których szczegółowe opisy zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu i stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Cena – wartość brutto należna z tytułu zakupu towaru bez uwzględnienia kosztów jego dostawy.

Koszyk – zakładka na stronie internetowej Sklepu (funkcjonalność Sklepu), w której znajdują się towary wybrane przez Kupującego.

Zamówienie – oferta zakupu Towarów składana przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.

DotPay – forma płatności dla Klientów za dokonane zakupy w sklepie internetowym.

Rejestracja – bezpłatny, dobrowolny dostęp do indywidualnego konta tworzonego na www.lemonkid.com.pl, poprzez podanie danych osobowych i kontaktowych Klienta w celu realizacji zamówienia. Każdy zarejestrowany Klient ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora sklepu internetowego, prawo do poprawiania i aktualizowania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie ich z bazy Klientów.

Konto – zbiór informacji, danych i innych elementów odnoszących się do osoby danego Klienta, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika do sklepu internetowego, dostępny po zalogowaniu (rejestracji).

Login –  indywidualny identyfikator tworzony przy rejestracji do Sklepu internetowego.

Hasło – zbiór cyfr bądź liter stanowiący zabezpieczenie dostępu do konta Klienta przez osoby trzecie, niezbędny do zalogowania się na konto Klienta.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta przez Sprzedawcę z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, w wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. poz. 827)

§3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej i aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, w tym będące konsumentami, i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych.
 3. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu jest zabronione. Jak również zabronione są wszelkie działania zmierzające do odtworzenia Sklepu czy korzystania z jego tzw. Layout.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 5. Rejestracja do sklepu odbywa się przez dobrowolne podanie przez Klienta wymaganych przez Sprzedawcę danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Po jej dokonaniu zostaje założone indywidualne Konto Klienta.

§4. Informacja o towarach

 1. Towary wraz z cenami nie stanowią oferty handlowej, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena każdego z towarów podana została w walucie polskiej wraz z podatkiem VAT (cena brutto) bez kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w każdym zamówieniu (koszyku zamówienia) przed jego potwierdzeniem i akceptacją przez Klienta, a zależą od sposobu dostawy i wielkości zamówienia. W przypadku większych zamówień przygotowywana jest wycena indywidualna przesyłana na podany adres mailowy Klienta.
 3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta bądź Sprzedawcy. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 Kodeksy cywilnego.
 4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania, zmieniania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 5. Wszystkie towary sprzedawane w  Sklepie zawierają opisy ich właściwości odpowiadające opisom stosowanym przez producentów.
 6. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na stronie Sklepu a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje z tego tytułu prawo do odstąpienia od umowy w trybie, który określa niniejszy Regulamin.

§5. Zamówienia

 1. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonych towarów. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Warunki wysyłki towarów za granicę należy ustalać ze Sprzedawcą indywidualnie przez złożeniem zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (z zastrzeżeniem przerw technicznych i zdarzeń losowych niezależnych od Sprzedawcy, o których Sklep poinformuje na swojej stronie internetowej).
 3. Klient wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Koszyku. W tym czasie może dokonywać dowolnych zmian w zawartości Koszyka.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego, służącego składaniu zamówień.  Formularz składać się będzie z części dotyczących określenia adresu dostawy towarów, sposobu dokonania płatności za towar czy sposobu jego dostawy. Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk ”zamów” lub „zakończ”.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksy cywilnego złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 6. Potwierdzenie zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres mailowy Użytkownika.
 7. Odrębnie zostaje wysłane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Umowa zostaje zawarta w momencie przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku braku dostępności danego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefonicznie. Po uzgodnieniu z Klientem zamówienie może zostać zmodyfikowane bądź anulowane.

§6. Zapłata ceny i realizacja zamówienia

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty przed odbiorem zamówienia (płatność z góry) w sposób wybrany przez siebie spośród dostępnych na stronie Sklepu form płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Brak płatności w tym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności w dostępnym w danym momencie systemie płatności elektronicznych, zaakceptowanej przez podmiot realizujący te płatności.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
 4. Do przesyłki dołączony zostanie wystawiony rachunek (paragon) bądź faktura VAT.

§7. Dostawa towarów

 1. Dostawa towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adres dostawy wskazany w treści zamówienia.
 2. Towary zakupione w sklepie dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska, firma transportowa lub Poczta Polska.
 3. Koszt dostawy zamówienia zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru, od wielkości i wartości zamówienia. Do każdego dostępnego produktu w sklepie internetowym przypisana jest konkretna wartość opłaty za dostawę towaru. W przypadku zamówienia mebli i towarów tzw. wielkogabarytowych oraz zamówień składających się z wielu towarów koszt dostawy jest wyceniany indywidualnie i przesyłany do akceptacji Klienta droga poczty elektronicznej. Realizacja takiego zamówienia następuje po akceptacji kosztów dostawy.
 4. Korzystanie z darmowej dostawy zamówienia jest możliwe jedynie w terminach uzgodnionych ze Sprzedawca. Jeżeli dostawa w umówionym terminie nie dojdzie do skutku z winy odbiorcy kolejny termin jest odpłatny ( 100 zł/szt gabarytową przesyłki).
 5. Sprzedawca umieszcza na stronie internetowej każdego towaru informację o szacowanym terminie dostawy danego towaru. Czas dostawy towarów jest zależny od dostępności w Sklepie i/ lub u producenta towaru. Meble wykonywane są na indywidualne zamówienie co powoduje, że dla nich podawany jest maksymalny czas, w którym zostaną dostarczone Klientowi. Zastrzega się możliwość wydłużenia terminu z uwagi na sytuacje tzw. losowe, niezależne od Sprzedawcy.
 6. Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia.
 7. Wraz z towarem Klient otrzyma instrukcje montażu ,konserwacji , karty gwarancyjne i  inne dokumenty dołączane przez producenta towaru.
 8. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Takie uszkodzenie stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcie od kuriera. Konieczne jest spisanie protokołu  w obecności dostawcy, który jest podstawą reklamacji lub odstąpienia od umowy.

§8. Odstąpienie do umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania dostarczonego towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie wysyłając je przed upływem terminu na dres korespondencyjny firmy listem poleconym. Można je złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy (na własny koszt) w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Liczy się termin nadania przesyłki.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użył Konsument. Koszty wysyłki towaru do Klienta również podlegają zwrotowi, chyba że Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy.
 6. Sprzedawca informuje, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek „za pobraniem” i nie odpowiada za ich koszty.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w sytuacjach gdy :
  1. Sprzedawca wykonał usługę za zgodą Konsumenta a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  2. przedmiotem umowy jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub na jego indywidualne zamówienie
  3. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. przedmiotem są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 9. W przypadku chęci odstąpienia od zakupu mebli, które to są wykonywane każdorazowo na specjalne zamówienie Klienta i stosuje się do nich wyłączenie wskazane w §9 ust. 8 b Regulaminu.

§9. Warunki gwarancji i rękojmi. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wadą fizyczną jest niezgodność towaru z umową.
 2. Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji producenta na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego sprzedanego i dostarczonego produktu.
 3. Kupujący, będący konsumentem, może według własnego wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej gwarancji lub wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi jest niezależne od uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne rzeczy sprzedanej Kupującemu, będącemu konsumentem, który w przypadku stwierdzenia takich wad, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Jednocześnie, Sprzedający informuje, że powyższe uprawnienia Kupującego są wyłączone, w przypadku niezwłocznej wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, które nie spowodują nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jednakże, uprawnienia Sprzedającego, wskazane w zdaniu poprzedzającym nie obowiązują w sytuacji, gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedającego.
 5. Reklamacja może zostać sporządzona w formie pisemnej na adres korespondencyjny, 32-082 bądź elektronicznie na adres: kontakt@lemonkid.com.pl. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 6. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Kupującego, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie i oczekiwane działanie jakie ma podjąć Sprzedający.
 7. Kupujący, będący Konsumentem może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do treści oświadczenia złożonego przez Kupującego w terminie 14 dni od odebrania tego oświadczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana  drogą komunikacji elektronicznej.
 9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 10. W przypadku Kupujących, będących konsumentami koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.
 11. Przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi zostają wyłączone pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami. W przypadku reklamacji obowiązują postanowienia gwarancji przy sprzedaży udzielonej przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami, koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa w całości zwracający. Odpowiada on również za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, koszt przesyłki zostanie zwrócony Kupującemu.
 13. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy odbiorze, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera celem sprawdzenia, czy uszkodzenia w czasie transportu spowodowały jakiekolwiek uszkodzenia produktu – i umieścić odpowiednią adnotację w protokole. Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, które w żaden sposób nie dotknęły samego produktu nie będą uwzględniane, a Klient zostanie obciążony kosztem powtórnej dostawy towaru. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 14. W przypadku uznanej reklamacji przez Sprzedającego i w sytuacji braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie.

§10. Polityka prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia i wiadomościach e-mail przez Kupujących, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Gromadzone dane osobowe swym rodzajem i treścią są adekwatne do celu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanego w Regulaminie i są dla tego celu rzeczywiście niezbędne. Sklep dba o to, by spełnione zostały standardy ochrony prawnej w zakresie danych osobowych wskazane w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), a także w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. o Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby firmy LemonKid Klaudia Dzieciuch do celów marketingowych, ewidencyjnych, w celu wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (potrzeby związane z realizacją zamówienia i obsługi Klienta).
 3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych, nie ujawnia ich osobom trzecim bez zgody Klienta, za wyjątkiem sytuacji prawem przepisanych.

§11. Ciasteczka tzw. cookies

 1. Ciasteczka (z ang. cookie – ciastko) to niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych serwisu. Ciasteczka stanowią jedną ze współczesnych technologii do gromadzenia i zapisywania informacji. Składają się one z szeregu liter i cyfr, w których znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach:
  1. dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników,
  2. optymalizacji strony internetowej serwisu,
  3. zapisanie stanu sesji Użytkownika
  4. statystycznych,
  5. reklamowych
 2. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, będą one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. Ustawienia dotyczące Cookies mogą w każdej chwili zostać zmienione w przeglądarce internetowej, której używasz.
 3. Pliki cookies mogą w każdej chwili zostać przez Użytkownika zdezaktywowane lub całkowicie wyłączone w opcjach danej przeglądarki internetowej lub poprzez wybieranie odpowiedniej opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji serwisu. Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.
 4. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta i nie powodują w nim zmian.
 5. Z powodu zmian w przepisach prawnych, postępu technologicznego może pojawić się konieczność wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, wówczas Klienci sklepu zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane w zakładce „Regulamin”.
 6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności na stronie internetowej Sklepu i utrudnienia w korzystaniu z niego.

§12.  Prawa autorskie

 1. Sklep wraz ze stroną internetową i całą jej zawartością stanowi własność Sprzedawcy i jest utworem w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Powyższe oznacza, że żadna część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Majątkowe prawa autorskie do części towarów przysługują ich producentom.
 2. Korzystając ze Sklepu i strony internetowej, Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Sprzedawcy oraz innych osób.
 3. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie jakiejkolwiek zawartości lub jej części bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Nazwa Sklepu, układ graficzny, opisy towarów podlegają ochronie prawnej.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Spory wynikające z zawartej umowy konsumenckiej rozstrzyga sąd powszechny w okręgu którego ma miejsce zamieszkania Klient bądź znajduje się siedziba Sklepu albo sąd powszechny miejsca wykonania umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.